Four Gods set

$32.95

Osiris, Isis, Horus, Sekhmet, 4 set, 3.25'' x 5'' x 9.5''