Tea-Ceremony-sensu-fan-Men-M-230

$21.98

Sensu - ceremonial bamboo fan for men,
"Rikyu 100" with writing